Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden “Mijn Goudse”  

  

1.       “Mijn Goudse”

Onder “Mijn Goudse” wordt verstaan:

·         het gedeelte van “Mijn Goudse” dat bestemd is voor gebruikers;

·         alle geautomatiseerde hulpmiddelen, tools, koppelingen e.d. die De Goudse aan de gebruiker ter beschikking stelt.

 

2.       Toepasselijkheid

·         Deze voorwaarden gelden vanaf het moment waarop de gebruiker de voorwaarden heeft ontvangen, of via “Mijn Goudse” ervan kennis heeft kunnen nemen.

 

3.       Toegang

·         Als De Goudse besluit om de gebruiker toegang tot “Mijn Goudse” te verlenen, ontvangt de gebruiker een exclusieve gebruikersnaam en een wachtwoord.

·         De Goudse kan de toegang tot “Mijn Goudse” weigeren of afhankelijk stellen van nadere voorwaarden. De toegang tot “Mijn Goudse” is niet overdraagbaar. 

 

4.       Zorgplicht

·         De gebruiker is verplicht om bij het eerste feitelijk gebruik van “Mijn Goudse” het wachtwoord dat De Goudse heeft verstrekt te veranderen in een wachtwoord dat hij zelf heeft bepaald.

·         De gebruiker houdt het wachtwoord en de gebruikersnaam geheim voor derden. Onbevoegd gebruik, misbruik, verlies of het in verkeerde handen vallen van  het wachtwoord of de gebruikersnaam wordt onmiddellijk aan De Goudse gemeld.

·         De gebruiker laat het werkstation tijdens gebruik van “Mijn Goudse” niet onbeheerd achter.

·         De gebruiker houdt zich aan de gebruiksvoorschriften en alle instructies die De Goudse verstrekt.

 

5.       Gebruik

·         Het gebruik van “Mijn Goudse” is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

·         De gebruiker is niet bevoegd om derden toegang te geven tot “Mijn Goudse” of daarvan gebruik te laten maken.

·         Bij gebruik van “Mijn Goudse” worden er persoonsgegevens in het systeem opgenomen die de gebruiker verstrekt, evenals andere gegevens. De Goudse verwerkt deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, om fraude tegen financiële instellingen te voorkomen en bestrijden, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van deze code is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl. De code kan ook opgevraagd worden bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00).

 

6.       Bewijs

·         De gegevens die de gebruiker via “Mijn Goudse” verstrekt, hebben dezelfde status en juridische waarde als gegevens die schriftelijk en ondertekend worden verstrekt.

·         Een offerte en aanvraag die rechtmatig zijn vervaardigd via “Mijn Goudse”, hebben dezelfde status en juridische waarde als een schriftelijk ondertekende offerte of aanvraag. Voor elke offerte en aanvraag geldt dat er pas een overeenkomst, of wijziging van een bestaande overeenkomst, tot stand is gekomen na acceptatie en/of verwerking door De Goudse. 

·         De Goudse legt alle aanvragen en berichten vast. De Goudse staat tegenover de gebruiker en derden in voor de authenticiteit van de bewaarde gegevens.

·         De Goudse is niet verplicht om gegevens langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijn die hiervoor geldt. De gegevens die door of voor De Goudse zijn vastgelegd, of de schriftelijke reproductie daarvan, leveren volledig bewijs op.

·         De gebruiker is verplicht om te controleren of de opdrachten die via “Mijn Goudse” zijn verzonden correct door de Goudse zijn uitgevoerd.

·         De gebruiker is verplicht om te controleren of de polis die De Goudse heeft afgegeven juist is.

 

7.       Aansprakelijkheid

·         De informatie die beschikbaar wordt gesteld door of namens De Goudse wordt afgegeven onder voorbehoud (disclaimer),  tenzij anders is vermeld.

·         De Goudse streeft ernaar dat de apparatuur en programmatuur zo veel mogelijk ongestoord functioneert. Is er sprake van het niet tijdig, niet juist of niet volledig functioneren van de apparatuur, programmatuur of andere noodzakelijke hulpmiddelen die onder het beheer van De Goudse staan, of van het internet? En ontstaat er schade die hiermee verband houdt, van welke aard dan ook? Dan is De Goudse hiervoor niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Goudse.

·         De Goudse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van aanvragen en berichten ten gevolge van het gebruik van “Mijn Goudse”, tenzij dit is te wijten aan opzet of grove schuld van De Goudse.

·         De Goudse is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

·         De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord.

 

8.       Wijziging

·         De Goudse heeft het recht om wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te  brengen. De gebruiker wordt hiervan dan in kennis gesteld. Dit gebeurt schriftelijk, via e-mail of “Mijn Goudse”.

·         De Goudse heeft het recht om “Mijn Goudse” aan te vullen en te wijzigen.

 

9.       Beëindiging

De Goudse heeft het recht om de gebruiker het gebruik van “Mijn Goudse” te ontzeggen als:

·         de gebruiker een of meer verplichtingen van deze voorwaarden niet  nakomt;

·         de gebruiker niet langer belang heeft bij toegang tot “Mijn Goudse”.

Schade melden?

U kunt ons 24/7 bellen op:

  • (0182) 544 881  Verkeersschade
  • (0182) 544 885  Bedrijfsgebouw/ woonhuis, inventaris/goederen of inboedel
  • (0182) 544 889  Aansprakelijkheid particulieren
  • (0182) 544 887  Aansprakelijkheid bedrijven
  • (0182) 544 555  Reis
  • (0182) 544 984  Arbeidsongeschiktheid (alleen kantooruren)